Het schoolondersteuningsteam

Binnen Antoniusmavo XL maakt de leerlingbegeleiding integraal onderdeel uit van het onderwijsproces. De zorgcoördinator/orthopedagoog, mw. D. van Dijk, coördineert de ondersteuning die voor een leerling nodig is binnen de school. Zij is voor leerlingen, ouders/verzorgers, leraren en andere betrokkenen direct aanspreekbaar bij ondersteuningsvragen.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze door de mentor aangemeld bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt in het schoolondersteuningsteam (SOT) welke hulp er door de school geboden kan worden. Als de problemen van een leerling niet in de school kunnen worden opgelost, wordt er gekeken of de externe partners waar de school mee samenwerkt wel de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Denk hierbij aan mensen als begeleider Passend Onderwijs en medewerkers Jeugdondersteuning Op School (JOS). Deze externe partners maken integraal deel uit van de ondersteuningsstructuur van de school.

Welke ondersteuning Antoniusmavo XL de leerlingen kan bieden, kunt u hieronder vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is m.n. hoofdstuk 3 relevant. Voor vragen verzoeken wij u contact op te nemen met mw. D. van Dijk: d.vandijk@carmelcollegegouda.nl

Schoolondersteuningsprofiel voorjaar 2019